1. Toepassing van deze voorwaarden :
1.1. De hierna gekwalificeerde verkoper is de SARL SWIMART waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue de la Fontaine, 12. Reilhac – 43300 Mazeyrat-d’Allier. SIRET 43901372300010 – TVA FR13439013723.
1.2. De koper wordt hierna gedefinieerd als de onderneming of natuurlijke persoon die akkoord gaat met het aanbod vervat in de door de verkoper uitgebrachte prijsopgave.
1.3. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van de koper bij de verkoper en op alle verkoopovereenkomsten tussen hen, met inbegrip van alle bijkomende diensten. Zij zijn beschikbaar op het volgende internetadres: http://www.swimart.fr/cgv. Zij worden gehecht aan alle door de verkoper meegedeelde documenten.
1.4. De koper verbindt zich ertoe uiterlijk bij de aanvaarding van de door de verkoper uitgebrachte prijsofferte aan de verkoper mee te delen of de bestelling voor professionele of particuliere doeleinden wordt geplaatst. Tenzij anders vermeld, erkennen de partijen dat de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst onder deze voorwaarden voornamelijk ontstaan en/of worden uitgevoerd op de plaats van de maatschappelijke zetel van de verkoper, de vestigingsplaats van een of meer van zijn dochterondernemingen of een van zijn magazijnen.
1.5. Deze algemene verkoopsvoorwaarden sluiten, bij gebrek aan schriftelijke aanvaarding door de verkoper, alle andere algemene of bijzondere voorwaarden van de koper uit.
2. Bestellen :
2.1. Bij een bezoek aan de website van de verkoper kiest de koper het soort en de hoeveelheid gewenste goederen alsook de bijzonderheden die hij op deze goederen wenst toegepast te zien. De koper vult de hem betreffende persoonlijke gegevens in en dient zijn prijsaanvraag in bij de verkoper. De verkoper stuurt de koper zo spoedig mogelijk per kerende e-mail een prijsaanbieding met de kenmerken van de gewenste goederen, alles onder voorbehoud van de onderhavige algemene voorwaarden. De koper dient de prijskorting binnen 31 dagen na deze verzending te aanvaarden, op straffe van verval van het aanbod. In geval van wijzigingen door de koper zal de verkoper een nieuwe prijskorting toezenden die geldig is onder voornoemde voorwaarden. De aanvaarding van de definitieve prijskorting vormt de sluiting van de verkoopovereenkomst en onderwerpt de partijen aan deze algemene voorwaarden. De verkoper stuurt de koper een bevestiging van de geplaatste bestelling.
2.2. De offertes zijn geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Het Frans is de enige taal voor het afsluiten van het contract en tijdens de uitvoering ervan.
3. Prijzen en betaling :
3.1. De in de prijsopgave vermelde verkoopprijs is onder voorbehoud van wijziging tot de aanvaarding door de koper, waardoor deze definitief wordt, behoudens overmacht.
3.2. Tenzij anders bepaald zijn de door de verkoper uitgeschreven facturen betaalbaar in euro, contant en zonder korting, alles op de zetel van de verkoper of op zijn bankrekening.
3.3. Elke klacht betreffende de factuur moet uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst aan de verkoper worden meegedeeld, bij gebreke waarvan deze niet in aanmerking wordt genomen.
3.4. De verkoper behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken het stellen van bijkomende zakelijke of persoonlijke zekerheden te eisen. Indien deze zekerheid niet wordt gesteld, wordt elke verbintenis tussen partijen als nietig beschouwd.
3.5. In geval van niet-betaling van een factuur binnen 15 dagen na verzending ervan, is de koper, naast de hoofdsom, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aan de verkoper een verwijlintrest van 1,5% per maand verschuldigd, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van in totaal
van 15% van de hoofdsom van de bestelling exclusief BTW, rente en kosten met een minimumbedrag van EUR 75 (art. L.441-3, lid 4 van het Wetboek van Koophandel).
3.6. Indien de koper, om welke reden dan ook, op één enkele vervaldag niet betaalt, dienen alle volgende betalingen uiterlijk bij de volgende bestelling van de koper te geschieden. Bovendien behoudt de verkoper zich in dit geval het recht voor de uitvoering van andere lopende bestellingen op te schorten totdat de verschuldigde bedragen volledig zijn betaald.
3.7. Bij gerechtelijke invordering van enige factuur is de koper bovendien redelijke incassokosten, zoals advocatenkosten en interne beheerskosten, verschuldigd die het bedrag van deze forfaitaire vergoeding te boven gaan.
4. Levering :
4.1. Behalve bij verkoop aan consumenten, draagt de koper het vervoer en de risico’s van de producten zodra deze in zijn bezit zijn of, bij gebreke daarvan, zodra deze te zijner beschikking worden gesteld. Indien
de koper een andere plaats van levering aanwijst, geschiedt de ophaling en, in voorkomend geval, de opslag van de producten bij hemzelf.
producten voor zijn rekening en risico.
4.2. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat een mogelijke leveringstermijn slechts als aanwijzing wordt gegeven. Geen enkele vertraging in de levering kan derhalve aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst door de koper of tot betaling van schadevergoeding.
4.2. De koper is niet gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden of de verkoper schadevergoeding te betalen.
4.3 Bovendien heeft de verkoper het recht om de verkoop van zijn producten te weigeren naargelang de beschikbaarheid van de voorraad of om elke andere legitieme reden, en behoudt hij zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen uit te voeren. De prijzen zijn exclusief pallets, verpakking en andere bijkomende kosten. De voorwaarden voor de teruggave van pallets en verpakkingen worden bij speciale overeenkomst vastgesteld.5. Eigendomsvoorbehoud :
5.1. De geleverde producten blijven eigendom van de verkoper totdat de prijs volledig is betaald, met inbegrip van vertragingsrente en eventuele schadevergoeding.
5.2. Bij niet-betaling van de prijs op de vervaldag behoudt de verkoper zich het recht voor de producten op kosten van de koper terug te nemen. Tot volledige betaling van de producten mag de koper deze niet doorverkopen of in pand geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.
5.3. De koper verbindt zich ertoe de verkoper onmiddellijk te verwittigen indien de geleverde en onbetaalde producten worden aangetroffen in de door de koper gehuurde lokalen.
5.4. Evenzo verbindt de koper zich ertoe de verkoper in kennis te stellen van elke inbeslagneming door een derde van de verkochte producten waarvan de prijs niet volledig is betaald.
6. Garantie :
De koper verbindt zich ertoe de hem geleverde producten op het ogenblik van hun ontvangst grondig te onderzoeken volgens zijn mogelijkheden.
6.1. Elke klacht betreffende een zichtbaar gebrek of een gebrek aan overeenstemming van de geleverde producten moet binnen 7 dagen na de levering van de producten aan de verkoper worden meegedeeld.
6.2. De aanvaarding van de producten door de koper of zijn gevolmachtigden dekt elk zichtbaar gebrek dat bij de levering kan worden vastgesteld.
6.3. 6.3. Elke klacht over een verborgen gebrek aan de geleverde producten moet aan de verkoper worden gemeld binnen
6.3. Elke klacht betreffende een verborgen gebrek aan de geleverde producten moet aan de verkoper worden gemeld binnen vijftien dagen na de ontdekking van deze gebreken door de koper of vanaf het ogenblik waarop hij ze redelijkerwijze had kunnen ontdekken.
6.4. Elke rechtsvordering met betrekking tot verborgen gebreken moet worden ingesteld binnen dertig dagen na de ontdekking van de gebreken door de koper, of vanaf het ogenblik waarop hij ze redelijkerwijze had kunnen ontdekken, of vanaf de dag waarop de gesprekken voor een minnelijke schikking mislukken.
6.5. Geen enkel product mag aan de verkoper worden teruggezonden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.
6.6. Gedurende een periode van één jaar vanaf de levering van de producten is de garantie van de verkoper uitsluitend beperkt tot de herstelling of de vervanging van de gebrekkige producten, of tot de terugbetaling of de vermindering van de gefactureerde prijs, zonder enige andere vergoeding.
6.7 Bovendien is de aansprakelijkheid van de verkoper uitgesloten in geval van schade die gezamenlijk is veroorzaakt door een gebrek aan de geleverde producten en door de schuld van de gelaedeerde of van een persoon voor wie de gelaedeerde verantwoordelijk is.
6.8. De garantie vervalt na deze periode van één jaar. 8. Overmacht :8.1. La survenance de tout événement tel que notamment, toutes interruptions de la production, de transport ou de livraison, grèves, lock-out, embargos, guerres, attentats terroristes ou conséquences d’attentat, insuffisance de matières premières, épidémies, intempéries et plus généralement,
tout événement de nature similaire affectant les parties ou leur fournisseur et retardant ou rendant impossible l’exécution de leurs obligations respectives, suspendent l’exécution de leurs obligations respectives.
8.2. De partij die zich op een dergelijke gebeurtenis beroept, stelt de andere partij onverwijld in kennis van het bewijs dat deze zich heeft voorgedaan. De uitvoering van haar verplichtingen wordt opgeschort tot de kennisgeving van het einde van de gebeurtenis, met dien verstande dat geen der partijen enige schadevergoeding van de andere partij kan vorderen.
schadevergoeding aan de andere partij.
8.3. De partijen zullen al het mogelijke doen om de veroorzaakte moeilijkheden en/of schade te beperken.
8.4. Indien de overmacht meer dan 60 dagen duurt, zullen de partijen alles in het werk stellen om opnieuw te onderhandelen over de latere uitvoering van de koopovereenkomst.
8.5. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, heeft elke partij het recht de overeenkomst te beëindigen door de andere partij daarvan in kennis te stellen.
9. Onderaanneming en overdracht :
De verkoper kan de uitvoering van de verkoop geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de koper. De verkoper kan de verkoop ook geheel of gedeeltelijk aan een derde overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de koper.
10. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer :
10.1. De verwerking door de verkoper van de door de koper ontvangen persoonsgegevens gebeurt met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst, de klantenadministratie, de promotie van de producten en diensten van de verkoper, het opzetten van gepersonaliseerde informatiecampagnes en direct marketing, onder meer via e-mail.
10.2. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de directeur van de verkoper.
10.3. De koper machtigt de verkoper om verslag uit te brengen over de verkoop van de producten of de levering van de diensten die het voorwerp uitmaken van deze overeenkomst, strikt met het oog op de promotie van de verkochte producten en/of de door de verkoper geleverde diensten. De uitvoering van deze promotie is onderworpen aan de koper, die deze toestemming te allen tijde kan intrekken. De koper kan echter nooit, op welke grond dan ook, schadevergoeding eisen als gevolg van genoemde promotie.
10.4. De koper heeft te allen tijde het recht van toegang, controle en rectificatie, teruggave of kosteloze overdracht van de hem betreffende persoonsgegevens overeenkomstig de artikelen 16 en volgende van de RGPD.
11. Algemeen :
11.1. Het feit dat de verkoper op een bepaald ogenblik geen gebruik maakt van deze algemene verkoopsvoorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking om er later gebruik van te maken.
11.2. De nietigheid of de niet-toepasselijkheid van een van de clausules van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de
de geldigheid of toepasselijkheid van de andere clausules. In voorkomend geval verbinden de partijen zich ertoe
de ongeldige of niet-afdwingbare clausule te vervangen door een geldige clausule die de ongeldige of niet-afdwingbare clausule economisch gezien het meest benadert.
11.3 Elke mededeling of kennisgeving tussen de partijen geschiedt rechtsgeldig per aangetekende brief, fax, e-mail met ontvangstbevestiging, voor de verkoper op zijn maatschappelijke zetel en voor de verkoper op zijn kantoor.
12. Toepasselijk recht en jurisdictie :
12.1. De contractuele betrekkingen tussen de partijen alsmede de onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door het Franse recht, zelfs in geval van kort geding, incidentele vorderingen of beroep op garantie. De partijen komen uitdrukkelijk overeen de toepassing van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken uit te sluiten.
12.2. Elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, uitvoering en interpretatie van deze algemene verkoopvoorwaarden, alsmede van de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, dat niet in der minne kan worden opgelost, is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Handelsrechtbank van Le Puy en Velay.